คำไวพจน์

คำไวพจน์

นักเรียนศึกษาคำไวพจน์แล้วบันทึกลงในสมุด

Advertisements

คำที่มักเขียนผิด

คำที่มักเขียนผิด

ให้นักเรียนศึกษาวีดีทัศน์คำที่มักเขียนผิดเสร็จเรียนร้อยแล้ว  ให้ตอบคำถามลงในสมุด